logo - Zdravá jídelna Spirála
Z ČEHO VAŘÍME
O BIOPOTRAVINÁCH..
dolní lišta

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME:

EMAILEM - kdykoli do 10:30

TELEFONICKY - od 8:00 do 10:30

facebook

logo - Zdravá jídelna Spirála

O BIOPOTRAVINÁCH..

V naší Zdravé jídelně Spirále používáme jen čerstvé, zdravé potraviny, které z velké většiny pocházejí z bioprodukce ekologického zemědělství.

CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ - POMÁHEJTE VRACET ŽIVOT DO KRAJINY - PODPORUJTE OHLEDUPLNÉ ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY

Zdravá jídelna Spirála
11 DŮVODŮ PROČ JÍST BIOPOTRAVINY:

1. Ekologičtí zemědělci neznečisťují vzduch, půdu a vodu chemickými jedy ( pesticidy, herbicidy, insekticidy..) ani umělými hnojivy

Každoročně jsou na celém světě odplavovány obrovské plochy zemědělské půdy v důsledku eroze, která je způsobována intenzivním způsobem obhospodařování. Jsou to nenahraditelné ztráty, neboť úrodná půda vzniká mnoho let. Ekologičtí zemědělci to dobře vědí a půdu chrání a pečlivě obhospodařují jako základ své farmy.

V konvenčním zemědělství se na velkých plochách pěstují stále stejné plodiny, tzn. monokultury, pouze s malými obměnami rok co rok. Zatímco produkce se ztrojnásobila, nedostatečná druhová pestrost způsobila vyčerpání živin z půdy. Na obnovení půdní úrodnosti se používají umělá hnojiva ve stále větších dávkách. Monokulturně pěstované rostliny jsou náchylné na kalamitní výstyt chorob a škůdců, což nutí zemědělce aplikovat velká množství pesticidů na ochranu své úrody. Navzdory zvyšující se potřebě chemických postřiků jsou každý rok velké ztráty na výnosech, částečně i díky tomu, že některé druhy chorob a škůdců už se staly rezistentní vůči používaným chemickým látkám.

V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ SE NEPOUŽÍVAJÍ UMĚLÁ HNOJIVA ANI JEDOVATÉ PESTICIDY.

2. Se zvířaty v ekologickém zemědělství chovatelé zacházejí dobře a nedávají jim růstové hormony, masokostní moučku ani antibiotika

Hospodářská zvířata chovaná intenzivním způsobem jsou denně krmena antibiotiky, hormony, léky proti parazitům a jinými léčivy bez ohledu na to, zda jsou zvířata nemocná nebo ne. Tyto látky pak přecházejí do jejich masa a mléka a následně do organismu těch, kdo tyto potraviny konzumují, a přispívají ke vzniku koronárních chorob a vysokého krevního tlaku.

V ekologickém chovu se zvířatům podávají syntetické látky jen v odůvodněných a nutných případech a takové zvíře pak není certifikováno jako bio.

3. Biopotraviny jsou zdravější

Několik studií prokázalo, že biozelenina a bioovoce obsahují v průměru o 50% více vitamínů, minerálních látek, enzymů a dalších živin oproti konvenční produkci.

Ekologicky pěstované plodiny nejsou kontaminovány jedovatými chemikáliemi. Na povrchu průměrného jablka vypěstovaného konvenčním způsobem najdete 20-30 umělých jedů, a to i po umytí. Mnoho pesticidů bylo schváleno dlouho předtím, než se začala zkoumat spojitost mezi těmito chemickými látkami a rakovinou či jinými chorobami. V současnosti EPA předpokládá, že 60% herbicidů, 90% fungicidů a 30% insekticidů jsou karcinogenní látky. Pesticidy jsou jedy vyráběné na zničení živých organizmů, a jsou tedy škodlivé i pro člověka. Kromě rakoviny mohou způsobovat také poškození plodu, poškození nervové soustavy a genetické mutace.

U ekologicky pěstovaných plodin se snižuje riziko výskytu reziduí pesticidů. Mají rovněž nižší obsah dusitanů oproti konvenčním plodinám.

4. Biopotraviny jsou chutnější

Bioovoce a biozelenina obsahují méně vody a více sušiny a přirozených aromatických látek, takže mají mnohdy lepší a výraznější chuť. Zvířata chovaná v podmínkách pro ně přirozených, bez stresu a s kvalitním krmením, dávají kvalitnější a chutnější mléko a vejce a jejich maso je hodnotnější oproti zvířatům z konvenčních velkochovů.

5. Biopotraviny neobsahují geneticky modifikované organismy

Při koupi biopotraviny si můžete být naprosto jisti, že byla vypěstována bez použití geneticky modifikovaného materiálu.

6. Šetříte energii. Bioprodukce snižuje naši závislost na neobnovitelných zdrojích

Zemědělství se za poslední tři generace radikálně změnilo. Z malých rodinných hospodářství založených na lidské práci vznikly podniky zcela závislé na strojích, které spotřebovávají velká množství fosilních paliv. Ještě více energie se dnes spotřebuje na výrobu umělých hnojiv. Ekologické zemědělství používá tradiční metody pěstování, jako je ruční pletí, zelené hnojení místo umělých hnojiv, přirozenou obnovu půdní úrodnosti. V neposlední řadě místní výrobky přicházejí na místní trh, takže odpadají tisíce zbytečně ujetých kilometrů.

7. Ekologické farmy chrání biodiverzitu ( přírodní pestrost druhů )

Intenzívní zemědělství způsobuje silnou erozi půdy. Rozoráním mezí, odlesněním krajiny, vysoušením bažin a regulací toků ztratily volně žijící druhy rostlin a živočichů svá přirozená stanoviště. V některých oblastech zmizelo přes 70% ptáků, mnoha druhům motýlů, obojživelníků, plazů a malých savců hrozí vyhubení. Ekologické zemědělství je mnohem přátelštější k životnímu prostředí a přírodě. Na místech, kde se hospodaří tímto způsobem, se rozšiřuje druhová pestrost ptáků, motýlů a rostlin. V ekologickém zemědělství je zakázáno používat chemické látky, ať již umělá hnojiva nebo jedovaté postřiky, které zabíjejí živé organismy. Střídání plodin a pěstování starých zapomenutých odrůd, které jsou přizpůsobené místním podmínkám, stejně jako ochrana mezí a remízků napomáhá vrátit do krajiny téměř již vymizelé druhy rostlin a živočichů.

8. Podporujete "správnou" ekonomiku

Biopotraviny ve skutečnosti nejsou dražší než konvenční potraviny, protože konvenční produkce je zaplacena ještě několikrát, skrytě a nenápadně z našich daní. Platíme škody na řekách znečištěných hnojivy, platíme výzkumy a testy na BSE, vyvýjení nových typů pesticidů. likvidaci nebezpečných odpadů a důsledky znečištění životního prostředí.

9. Biopotraviny jsou nutričně bohatší

Několik studií dokázalo, že biopotraviny obsahují více vitamínů a živin nežli produkce z konvenčního zemědělství. Bio plodiny měly podle vědeckých studií vyšší průměrný obsah všech 21 analyzovaných živin. Výsledky byly statisticky průkazné pro vitamín C ( o více než 27% více ), hořčík ( 29% ), železo ( 21% ) a fosfor ( 14%).

10. Chráníte budoucí generace

" Nezdědili jsme Zemi od našich otců, ale půjčujeme si jí od našich dětí". Lester Brown

Děti jsou mnohonásobně více vystaveny nebezpečí konzumace zbytků nebezpečných pesticidů v jídle. Váš výběr potravin dnes, má velký význam na zdraví vašich dětí v budoucnu. A pokud chcete, aby Vaše děti a vnoučata měla možnost navštěvovat venkov, hrát si v lese a na poli, tak jako jsme to dělávali zamlada my, kupujte biopotraviny - chráníte budoucí generace.

11. Lidé při práci na farmě nejsou ohroženi jedy

Práce v konvenčním zemědělství může vážně poškodit zdraví pracovníků. Jsou vystaveni mnohem většímu riziku onemocnění rakovinou, respiračními chorobami a jinými vážnými nemocemi. Vědecké studie dokazují, že farmáři vystavovaní působení herbicidů jsou šestkát více ohroženi rakovinou než ti, co v zemědělství nepracují. Odhaduje se, že se ročně asi 1 milion lidí otráví pesticidy. Ekofarmy poskytují bezpečné místo, kde se nikdo nevystavuje působení toxických chemikálií.

Biopotraviny poznáte podle této ochranné známky:

logo - Zdravá jídelna Spirála

..jídlo s láskou a s radostí připravené..
©2008-2016 Zdravá jídelna Spirála